Natječaj za ravnatelja DV "Mirjam Weiller"


„Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka  28. Statuta Dječjeg vrtića "Mirjam Weiller", na sjednici održanoj 7. 9. 2022. Upravno vijeće Dječjeg Vrtića "Mirjam Weiller" raspisuje

N A T J E Č A J

Za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Mirjam Weiller"

 Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja:

-ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju

- ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja

- aktivno se služi engleskim jezikom.

Prednost imaju kandidati koji poznaju osnove židovske kulture i tradicije. Ravnatelj se imenuje na 4 godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti i sve sljedeće priloge:

- životopis,

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o položenom stručnom ispitu,

- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,

- dokaz o radnom iskustvu - ako postoji (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana od dana objave

natječaja (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starije od 60 dana od dana objave natječaja (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),

Na zahtjev Vrtića kandidat treba priložiti potvrdu Centra za socijalnu skrb iz koje je razvidno da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariju od 60 dana od dana objave natječaja.

Poželjno je da kandidat uz obveznu dokumentaciju pošalje i preporuke prethodnih poslodavaca. 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Mirjam Weiller“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti mpodataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18). Kandidat prijavom na natječaj pristaje da Dječji vrtić "Mirjam Weiller", kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: natjecaji.mirjamw@gmail.com

Natječaj je otvoren za slanje prijava od 12. 9. 2022. do 19. 9. 2022. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su predali potpunu i pravovremenu prijavu i koji temeljem priložene dokumentacije dokazuju da imaju tražene kompetencije, bit će pozvani na razgovor (intervju). Za kandidata koji se nije odazvao razgovoru (intervjuu) u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

Dječji vrtić "Mirjam Weiller" zadržava pravo poništenja natječaja.