Kraći program ranog učenja engleskog jezika


image-1.jpg

Vjerujemo da rano učenje stranog jezika razvija komunikacijske kompetencije (misli se na razumijevanje i izražavanje), jača svijest o jeziku, komunikaciji i njihovoj važnosti. Uzimajući u obzir neurološki potencijal za usvajanje jezika u predškolskoj dobi i doprinos ranog učenja stranog jezika kognitivnom razvoju djeteta postaje nam jasnije zašto učenje stranog jezika treba započeti još u vrtićkoj dobi. Cilj programa je omogućiti djeci da kroz igru i situacijsko učenje razviju želju za učenjem engleskog jezika u skladu sa svojim razvojnim potrebama i interesima.

Svi poticaji i procesi osmišljeni su tako da omogućuju spontano usvajanje engleskog jezika, da djeca uživaju u njima i da stimuliraju cjelokupan djetetov razvoj. Djecu se potiče na slušanje, razumijevanje, prihvaćanje i reagiranje, pritom poštujući njihov osobni tempo i način učenja.

Kraći program ranog učenja engleskog jezika namijenjen je djeci u dobi od navršene treće godine života do polaska u školu, koja su uključena u redoviti cjelodnevni program DV

“Mirjam Weiller“. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i provodi se kao integrirani, poludnevni program u smjeni stručno osposobljene odgajateljice.